Elke zaterdag tussen 10u en 13u koffie voor maar 2€!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sweet Mania

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Sweet Mania: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sweet Mania gevestigd aan de Korte Zoutstraat 34, 9300, Aalst

b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij de Sweet Mania.

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sweet Mania en de klant.

d. Product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, zoals verpakking, standaard, gebaksbordje en gebaksbestek, die door Sweet Mania wordt geleverd;

e. Website: de website http://www.sweetmania.be.

f. Consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sweet Mania en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sweet Mania en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Sweet Mania is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Sweet Mania is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of

b. het aanbod en/of de offerte van Sweet Mania schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Sweet Mania de klant via de e-mail een bevestiging dat Sweet Mania de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten

6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Sweet Mania van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7. Giftcard en vouchers

7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden aangeboden en worden uitgegeven door Sweet Mania

7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld.

7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.

7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Sweet Mania worden geleverd.

7.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8. Betaling

8.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. via PayPal.

8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Sweet Mania maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

8.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. via PayPal;

b. met de giftcard of voucher.

8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

8.6. Sweet Mania heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering en Afhalen

9.1 Levering van producten is alleen aan de orde als dit een afgesproken onderdeel is van de overeenkomst. In alle andere gevallen dienen bestelde producten op het afgesproken tijdstip op het vestigingsadres opgehaald te worden.

9.2 De afgesproken levertijd is slechts indicatief.

9.3. De door Sweet Mania opgegeven leverdatum is slechts indicatief.

9.4. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.

9.5. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.

9.6. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

9.7. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.

9.8. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de Sweet Mania. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

9.9. Bij aflevering kan om een handtekening worden gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

9.10 Sweet Mania is niet aansprakelijk indien een klant meer dan 60 minuten, na de afgesproken tijd om het bestelde product op het vestigingsadres op te halen, het product niet opgehaald heeft.

Artikel 10. Annulering

10.1. De klant kan de bestelling tot 7 dagen voor de dag dat de bestelling geleverd of afgehaald wordt kosteloos annuleren, tenzij het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw;

10.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 11. Personaliseren van het product

11.1. Sweet Mania is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

11.2. Het is de klant niet toegestaan Sweet Mania een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Sweet Mania constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Sweet Mania het recht de bestelling te annuleren.

11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Sweet Mania tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

11.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten

12.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

12.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

12.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

12.5. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:

Sweet Mania
Korte Zoutstraat 34
9300 Aalst

12.6. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

12.7. Sweet Mania zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel, binnen 14 dagen na de retouraanvraag de reeds betaalde gelden restitueren.

12.8. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht

13.1. Het herroepingsrecht beschreven als in artikel 12 is niet van toepassing indien het product:

a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;

b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverde cupcakes.

Artikel 14. Klachten

14.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Sweet Mania gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Sweet Mania meldt, dan is Sweet Mania niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

14.2. Klachten worden door Sweet Mania binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

14.3. Door Sweet Mania als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Sweet Mania.

14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze, indien mogelijk, of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15. Klantenservice

15.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

Sweet Mania
Korte Zoustraat 34
9300 Aalst
Telf:0494 58 38 27
Email: sweetmania@sweetmania.be

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1. Sweet Mania kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

16.2. Sweet Mania is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

16.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Sweet Mania is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Sweet Mania aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

16.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

16.6. Sweet Mania is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sweet Mania is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.

16.7. Indien Sweet Mania aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sweet Mania beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Sweet Mania vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens CakSweet Mania aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 17. Overmacht

17.1. In geval van overmacht is Sweet Mania niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Sweet Mania als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

17.2. Van overmacht aan de zijde van Sweet Mania is o.a. sprake indien Sweet Mania verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Cake CompaSweet Mania drijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

17.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Sweet Mania ten gevolge waarvan Sweet Mania haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Sweet Mania geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Sweet Mania mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2. Sweet Mania verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 20. Beveiliging en internet

20.1. Sweet Mania zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Sweet Mania kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Op elke overeenkomst tussen Sweet Mania en de klant is Belgische recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

21.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

21.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Sweet Mania worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sweet Mania gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Sweet Mania zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.